PostHeaderIconทำไมจึงไม่ควรวัดคุณภาพครูจากคะแนนโอเน็ต

                                                     ทำไมจึงไม่ควรวัดคุณภาพของครูจากผลคะแนนโอเน็ต

                                                                                                                                                   ดร.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์

                                                      

ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผ่านมา แม้ว่าผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนจะถูกนำมาใช้ประกอบการประเมินคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานที่ 5 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร ) จนทำให้โรงเรียนจำนวนหนึ่งไม่สามารถผ่านการประเมินได้ ทั้งที่ผลการประเมินในมาตรฐานด้านอื่นๆอยู่ในระดับดีหรือดีมากทุกมาตรฐาน และโดยที่ผู้รู้ได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดการประเมินคุณภาพของครูจากผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนด้วยเหตุผลหลายประการ  อาทิ ความผิดพลาดของข้อสอบ หรือกระบวนการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สมศ.ยังคงยืนยันที่จะใช้ผลการสอบโอเน็ตหรือผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมาสะท้อนคุณภาพของครู ในการประเมินภายนอกรอบต่อไป

                หากพิจารณามูลเหตุแท้จริงที่ส่งผลต่อคะแนนโอเน็ตของนักเรียน  แนวนโยบายดังกล่าวของ สมศ. อาจไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแต่อย่างใด จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ปี 2556 ระบุว่า ประเทศไทยมีธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นับวันธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจทางการศึกษาได้รับการยกเว้นภาษี ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ รวมเกือบ 700 แห่ง แต่มีโรงเรียนกวดวิชาครบทั้ง 50 เขต  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ต้นๆ ของจำนวนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีโรงเรียนกวดวิชาอีกหลายแห่งที่ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในข้อมูลของ สช. จึงเชื่อได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องเรียนพิเศษในสถาบันกวดวิชา เพื่อให้ผลการสอบผ่าน ดีขึ้น หรือสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการได้ ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมากมานับ 10 ปี แต่ทว่านักเรียนในสถาบันกวดวิชากลับทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

                จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ย้ำให้เห็นว่าการเรียนการสอนในโรงเรียน (ของรัฐบาล) ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ หรือครูผู้สอนในโรงเรียนสอนแล้ว ผู้เรียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงพอ รวมทั้งผู้เรียนยังขาดทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  อย่างนี้แล้ว ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนจะถูกนำมาใช้ชี้วัดคุณภาพของครูในโรงเรียนหรือคุณภาพของครูในสถาบันกวดวิชากันแน่รวมทั้งครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางจะเสียเปรียบหรือไม่?  ในเมื่อผู้เรียนส่วนมากมีพื้นฐานการเรียนต่ำและไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเฉกเช่นผู้เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่

           

Last Updated (Wednesday, 17 December 2014 12:26)