PostHeaderIconคุณประโยชน์ของการบริหารโครงการ

คุณประโยชน์ของการบริหารโครงการ

ดร.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์

“โครงการ” ดูจะเป็นคำสามัญที่ใครๆก็รู้จักหรือเคยได้ยินบ่อยๆ ยิ่งผู้ที่เคยทำงานด้านแผนงานมาก่อนก็จะมองว่า “โครงการ” เป็นสิ่งธรรมดาที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงาน หากไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง ไฉนเลยเราท่านทั้งหลายจะทราบว่า โครงการเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและนักปกครองจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เวลา วงจรโครงการ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องประสานให้บุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างผลสำเร็จของกิจกรรมทุกกิจกรรมหรืองานเฉพาะกิจย่อยๆ เพื่อไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

มูลเหตุของความจำเป็นในการจัดทำโครงการ สืบเนื่องจากในสถานการณ์ทางการบริหารโดยทั่วไป หน่วยงานหรือองค์การอาจมีปัญหาทางการบริหารที่สลับซับซ้อน ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือในกรณีที่งานประจำเดิมไม่อาจจะตอบสนองความต้องการใหม่ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงความจำเป็นในการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนข้อจำกัดหรือความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ในสถานการณ์ด้านการพัฒนาและการแข่งขัน มีความจำเป็นต้องเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นตรง และความถูกต้องในการบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเสนอบริการใหม่ การพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์การและพนักงาน รวมทั้งการค้นคว้า การบุกเบิก หรือการนำร่องที่สำคัญ

การบริหารโครงการจึงเป็นกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างจากงานประจำและการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบด้านเวลา และงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นอกจากการบริหารโครงการจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานขององค์การอันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและการแข่งขันที่นับวันจะทวีคูณขึ้นแล้ว  ยังมีการนำการบริหารโครงการมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและการสร้างสภาพการณ์ที่พึงปรารถนาในสังคม  เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมสุขอนามัย การบริการ และการศึกษา ฯลฯ

ผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารโครงการซึ่งหมายถึงผู้รับบริการจึงมีทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กๆ ได้แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย ไปจนถึงหน่วยงาน องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติของเรา  การบริหารโครงการจึงมิใช่ภาระงานตามหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหาร หากแต่เป็นภาระงานที่ผูกพันอยู่กับจิตสำนึกความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองเมืองไทยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ และคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารโครงการในทุกระดับ ซึ่งถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโครงการด้วยเหตุผลประการหลังก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ และบ้านเกิดเมืองนอนอย่างมิอาจคณานับ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บรรณานุกรม

ปกรณ์ ปรียากร.(2551). การบริหารโครงการ : แนวความคิดและแนวทางในการสร้าง ความสำเร็จ. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน, 2554, จาก http://www.mpa11     chonburi.com/index.php?mo=3&art=272923

มยุรี อนุมานราชธน. (2551). การบริหารโครงการ. กรุงเทพ: ดูมายเบส.