เวลาขณะนี้
Ulti Clocks content
สถิติผู้เข้าเยี่ยม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้169
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1584
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1753
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11462
mod_vvisit_counterเดือนนี้11504
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36638
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด463749

Online (20 minutes ago): 18
IP ของคุณ : 3.229.122.219
,
วันนี้ : Dec 08, 2019

PostHeaderIconโพลล์กับการวิจัยเชิงสำรวจ

โพลล์กับการวิจัยเชิงสำรวจ ดร.กนกรัตน์  ศรีวิจิตร์

เมื่อราวๆ เกือบทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับคำว่า “โพลล์” (Poll ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็กซิทโพลล์ (Exit Poll) ซึ่งขณะนั้นผู้ทำโพลล์สามารถทำนายผลการเลือกตั้งได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ปัจจุบันผลโพลล์หลายหัวข้อที่จัดทำโดยหลายสำนักกลับตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เป็นที่ครหาถึงกระบวนการได้มาและความน่าเชื่อถือ และหลายครั้งหลายคราที่ผู้ทำโพลล์ก็ได้รับการต่อต้านจนถึงกับถูกเรียกขานชื่อสำนักเปลี่ยนไปเป็นอื่นก็มี ทำให้ผู้เขียนนึกไปถึงอดีตสมัยเรียน ที่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ของผู้เขียนไม่อาจอธิบายได้ว่างานวิจัยของตนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีความเป็นพิเศษและต่างจากโพลล์อย่างไร? ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของโพลล์ไว้น่าสนใจ ดังนี้

“Public-opinion survey in which either all members of a particular group, or randomly chosen  respodents from a sector of population, are asked carefully designed questions to extract specific information (Business Dictionary Com, n.d.) ”


จะเห็นได้ว่าโพลล์เป็นการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน ทั้งการสำรวจจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มเฉพาะ หรือการสุ่มเลือกผู้ตอบส่วนหนึ่งจากประชากร โดยใช้คำถามที่เจาะจงข้อมูล ในขณะที่นักวิชาการไทย (วัฒนา สุนทรชัย, 2549) ให้ความหมายว่า โพลล์คือการหยั่งเสียงของประชาชนซึ่งหมายถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยความน่าเชื่อถือของผลโพลล์ ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สถิติในการคำนวณและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีหรืออ้างอิงไปสู่ประชากรได้ ตลอดจนคุณภาพของข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล โดยนัยดังกล่าว โพลล์จึงอยู่ในข่ายของการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งหมายถึงการแสวงหาข้อข้อมูล ความรู้ อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเป็นวิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

สำหรับโพลล์เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่ครอบคลุมการสำรวจความคิดเห็น ทัศนคติและความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของประชาชนต่อปรากฎการณ์ทางสังคม รวมถึงข้อเท็จจริงทางสังคม (“An Introdution to Survey Research, Polling and Data Analysis ”, 1996 อ้างอิงจาก นพดล กรรณิกา, ม.ป.ป.)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้ โพลล์และงานวิจัยเชิงสำรวจมีข้อปลีกย่อยแตกกันอย่างมากมาย อาทิ ประการแรก โพลล์จะทำขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น บางครั้งใช้เวลาเพียงสองถึงสามวัน ซึ่งงานวิจัยเชิงสำรวจมีขั้นตอนและกระบวนการมากและซับซ้อนกว่าการทำโพลล์ จึงไม่สามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาสั้นๆได้ ประการที่สอง การทำโพลล์ไม่ต้องอาศัยการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เนื่องจากโพลล์มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อศึกษาความคิดเห็นเฉพาะเรื่องจากประชาชนในขณะนั้น ทำให้ไม่มีประเด็นสนใจเกี่ยวกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม อันนำไปสู่การทบทวนวรรณกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่กรอบแนวความคิดและสมมติฐานเช่นเดียวกับงานวิจัยเชิงสำรวจ  ประการที่สาม โพลล์เป็นการศึกษาจำนวนผู้ให้ความคิดเห็นเพื่อสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประชาชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จึงใช้เพียงสถิติพื้นฐานหรือสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ในขณะที่งานวิจัยเชิงสำรวจหลายเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้สถิติชั้นสูงร่วมด้วยเพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และประการที่สี่ การทำโพลล์ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่ข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานนอกเหนือจากใช้ประกอบการตัดสินใจ

จากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นโพลล์หรืองานวิจัยเชิงสำรวจที่แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งคู่ต่างก็เป็นกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ หากผู้วิจัยประกอบด้วยจริยธรรมยึดมั่นในหลักการของการทำวิจัย และมีวิสัยทัศน์ต่อการเลือกประเด็นในการศึกษา ซึ่งไม่ควรเป็นเรื่องความเชื่อหรือความศรัทธาส่วนบุคคล ตลอดจนเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน ตราบนั้นความกังขาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลโพลล์ที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจในระยะเวลาอันสั้นก็จะจางหาย...ไปจากสังคมไทย


เอกสารอ้างอิง

นพดล  กรรณิกา. (ม.ป.ป.). บทสรุปทางวิชาการด้านการทำวิจัยของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : โพลไม่ใช่มติมหาชน. สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม, 2555, จากwww.abacpoll.au.edu/pollNot.html -

วัฒนา สุนทรชัย. (2549). ความแม่นยำของโพลล์ (Poll). สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม, 2555, จากtulip.bu.ac.th/~wathna.s/poll.htm

Business Dictionary Com. (n.d.) What is poll? definition and meaning. Retrieved December 30th, 2012, from,  www.businessdictionary.com/.../poll.html -

Last Updated (Friday, 04 January 2013 10:34)

 

Comments  

 
0 #1 เกศรา ศรีสมบูรณ์ 2013-01-04 12:28
หนูคิดว่าการทำโ พลขอแต่ละที่ในป ระเทศไทยหาความแ น่นอนค่อนข้างยา ก เนื่องจากเราไม่ ทราบว่ากลุ่มตัว อย่างนำมาจากที่ ใดและมีความเป็น มาตรฐานแค่ไหน
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh