เวลาขณะนี้
Ulti Clocks content
สถิติผู้เข้าเยี่ยม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้723
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1459
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2182
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6471
mod_vvisit_counterเดือนนี้23828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39487
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด402903

Online (20 minutes ago): 29
IP ของคุณ : 18.204.227.250
,
วันนี้ : Oct 21, 2019

PostHeaderIconการประเมินผลวิชาโครงงาน

                                                                                     การประเมินผลวิชาโครงงาน

                                                                                                                                                                         ดร.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์

หลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องการสอนโครงงานเพื่อเป็นพื้นฐานด้านการวิจัยแก่นักเรียนในชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยผู้เขียนเจตนาว่าจะเขียนเรื่องการประเมินผลโครงงานเพิ่มเติมในภายหลัง แต่ด้วยภารกิจหลายอย่าง ทำให้ผู้เขียนว่างเว้นจากหน้าเว็บไซต์ไปนานพอสมควร

         นับแต่เริ่มสอนวิชาโครงงานเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา หลายครั้งหลายคราผู้เขียนต้องปฏิเสธการจัดตารางสอบวิชาโครงงานแก่ผู้ทำหน้าที่จัดตารางฯ ทำให้เรียนรู้ว่ายังมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจหลักการหรือความมุ่งหมายในการสอนวิชาโครงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการและเกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) รู้จักการวางแผน 2) ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน 4) ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5) เรียนรู้วิธีการและรู้จักการแก้ปัญหา 6) รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  7) ฝึกการศึกษาค้นคว้าและการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ และ 8) ฝึกการประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน ดังนั้นการประเมินผลวิชาโครงงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของวิชา หากแต่มุ่งเน้นการประเมินผลกระบวนการและผลผลิต โดยประการแรกผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการและเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ในข้างต้นหรือไม่ และประการที่สองคุณภาพของชิ้นงานซึ่งก็คือคุณภาพหรือความสมบูรณ์ของตัวโครงงาน ที่แต่ละเรื่องย่อมมีลักษณะเนื้อหาแตกต่างกันไปตามประเภทและสาระของโครงงานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลวิชาโครงงานเพื่อตัดสินผลการเรียน ควรมีการให้น้ำหนักคะแนนแก่โครงงานที่มีลักษณะผสมผสานหรือบูรณาการระหว่างโครงงานตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปมากกว่าการทำโครงงานแบบเดี่ยว เช่น การทำโครงงานสำรวจ (เพียงอย่างเดียว) ฯลฯ  เนื่องจากการทำโครงงานแบบบูรณาการจะมีลักษณะซับซ้อน ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้น นอกจากนี้ ในการประเมินผลโครงงานควรมีแบบสังเกตหรือแบบบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนรายกลุ่มและรายคนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินผลการเรียน รวมถึงแบบประเมินผลชิ้นงาน แบบประเมินผลการทำงานสำหรับผู้เรียนใช้ประเมินการทำงานของตนและของเพื่อนด้วย

      จากวัตถุประสงค์และกลวิธีการตัดสินผลการเรียนวิชาโครงงานดังกล่าวมา จะเห็นได้ว่าการสอนโครงงานเป็นกระบวนการขัดเกลาและหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่จำเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงตนอยู่ในสังคม ตลอดจนเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของการทำวิจัย อันเป็นกระบวนการที่นานาอารยประเทศต่างก็ใช้ในการพัฒนาประเทศของตน ฉะนั้นตราบใดที่คีย์แมนของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการวัดผลประเมินผลหรือการตัดสินผลการเรียนวิชาโครงงาน ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองชั้นนำของประชาคมอาเซียนได้อย่างไร?

 

Comments  

 
0 #4 ส่งเสริม พิทักษ์ธรร 2012-12-23 10:40
กราบสวัสดีครับอ าจารย์กระผมได้แ นวทางโครงการอาจ ารย์มาใช้ได้เลย เพราะผมต้องทำโค รงการของบให้ผู้ ต้องขังตลอด
Quote
 
 
0 #3 สมฤทัย อินทร์ฉิม 2012-12-23 10:37
กราบเรียนอาจารย ์ที่เคารพจากบทค วามข้างต้นโครงก ารอาจารย์หนูสาม ารถนนำไปปรับใช้ กับงานในหน้าที่ ประจำที่ทำอยู่ไ ด้คะ่
Quote
 
 
0 #2 ปัทมา ชนะภัย 2012-12-21 19:57
สวัสดีค่ะอาจารย ์กนกรัตร์ที่เคา รพ หนู๋ได้อ่านบทคว ามข้างต้นและตาม ที่เรียนกับอาจา รย์ในห้องเรียนท ำให้หนูมีความเข ้าใจในการเขียนโ ครงการมากขึ้น และสามารถนำความ รู้จากบทความและ การเรียนในห้องเ รียน มาประยุกต์ใช้ใน การทำงานได้ค่ะ ขอขอบพระคุณอาจา รย์ค่ะ
Quote
 
 
0 #1 เกศรา ศรีสมบูรณ์ 2012-12-21 18:21
กราบสวัสดีค่ะอา จารย์ ตามที่หนูได้อ่า นบทความข้างต้นแ ละการเรียนรู้ใน ห้องเรียนรู้สึก ว่าสามารถนำมาปร ะกอบการเขียนโคร งการได้ โดยนำมาประยุกตใ ช้ในการประเมินโ ครงการ วัตถุประสงค์และ การเขียนรายงานห ลังเสร็จสิ้นโคร งการ ขอบพระคุณอาจารญ ยมากค่ะ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh