เวลาขณะนี้
Ulti Clocks content
สถิติผู้เข้าเยี่ยม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้162
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1584
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1746
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11462
mod_vvisit_counterเดือนนี้11497
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36638
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด463742

Online (20 minutes ago): 16
IP ของคุณ : 3.229.122.219
,
วันนี้ : Dec 08, 2019

PostHeaderIconการทบทวนวรรณกรรมกับจริยธรรมทางวิชาการ

                การทบทวนวรรณกรรมกับจริยธรรมทางวิชาการ

                                                                                                                                                                                                                                               ดร.กนกรัตน์  ศรีวิจิตร์

                เมื่อหลายเดือนเศษล่วงมา ผู้เขียนได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการทำวิจัย โดยอาจารย์ระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากส่วนกลางแห่งหนึ่ง ที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน หรือด้านการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร?  ผู้เขียนก็ไม่อยากจะจำให้รู้สึกระคายเคืองต่อสถาบันอันทรงเกียรติที่ผู้บรรยายได้มีโอกาสไปร่ำเรียนมา ซึ่งผู้บรรยายได้ให้ความรู้และแสดงทรรศนะต่อการทบทวนวรรณกรรมแก่ผู้ฟังว่า “.....หากผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเดียวกัน ก็สามารถที่จะลอกวรรณกรรมกันได้ ผู้เขียนไม่ทราบเจตนาของผู้บรรยายว่าต้องการพูดเอาใจผู้ฟัง เพื่อไม่ให้รู้สึกท้อถอยต่อการศึกษาค้นคว้าในการทำวิจัย หรือผู้บรรยายมีความเชื่อ ปฏิบัติและสอนนักศึกษาอย่างนี้  หากท่านพูดด้วยเหตุผลประการแรกก็ยังพอจะรับฟังได้บ้าง  แต่หากพูดด้วยเหตุผลประการหลังก็ถือเป็นกรรมเวรของวงการศึกษาไทย ที่แม้บุคคลที่ได้ชื่อว่า “ครู ” ก็ยังมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนไปจากคุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้วิจัย

                โดยทั่วไปแล้ว คุณครู-อาจารย์ (ผู้รับฟังการบรรยาย) หรือผู้วิจัยอาจมองว่า การทบทวนวรรณกรรมเป็นเพียงบทหนึ่งของการทำวิจัย ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำการวิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทำอย่างไร? และมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นมามาก-น้อยเพียงใด? ครอบคลุมทุกตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่?  อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ที่ได้รับในการอ่าน การฟังและการวิพากษ์งานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้เขียนใคร่ขอกล่าวถึงความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมในสองประเด็นคือ  ประเด็นแรก การทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมในทุกบทและทุกขั้นตอนของการทำวิจัย เพราะตั้งแต่เบื้องแรกของปัญหาที่มาหรือมูลเหตุซึ่งทำให้อยู่ในความสนใจ หรือการเห็นความจำเป็นต่อการทำวิจัยในเรื่องนั้นๆ  ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าโดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ตำรา บทความ ข้อเขียน และงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องที่อยู่ในความสนใจเพื่อให้บังเกิดความชัดเจนเสียก่อน  จากนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจอันนำมาซึ่งตัวแปรสำคัญที่ผู้วิจัยควรจะหยิบยกมาทำการศึกษา  ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การได้มาซึ่งตัวแปรย่อยหรือองค์ประกอบ (component) ของตัวแปรหลักเหล่านั้น

                นอกจากนี้ ในเรื่องแนวทางการดำเนินงานศึกษาวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การตีความ และการอภิปรายผล ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าจากตำราและงานของผู้อื่นที่มีสาระขอบเขตใกล้เคียงกัน  เช่น การศึกษาตัวแปรเดียวกัน กลุ่มประชากรเดียวกัน วิธีการสุ่มตัวอย่างเหมือนกัน  หรือการใช้วิธีการทางสถิติอย่างเดียวกัน  เป็นต้น รวมถึงความจำเป็นในการอ้างอิงตำราและงานเหล่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันถึงความถูกต้อง  ตลอดจนความเชื่อถือได้ในทางวิชาการแก่งานของตน

                ประเด็นที่สอง ที่นักศึกษาหรือผู้วิจัยรู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือการทบทวนวรรณกรรมในบทที่สองของการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ รวมถึงงานวิจัยในชั้นเรียนตามความมุ่งหมายในการบรรยายของท่านผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏดังได้กล่าวในข้างต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งต่องานวิจัยนั้นๆ  เนื่องด้วยการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้เป็นเครื่องแสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้วิจัยหลายประการด้วยกัน คือ  (1) ความมานะทุ่มเทต่อการศึกษาค้นคว้า  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์ เลือกสรรผลงานและข้อคิดเห็นซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหรือควรค่าแก่การเชื่อถือมาใช้ศึกษาประกอบในงานของตน  (3) ความสามารถในการเขียน ได้แก่ การใช้ภาษา การเรียบเรียงและการบูรณาการสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาได้อย่างประสานสอดคล้อง  มีความชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผล และ (4) คุณธรรมจริยธรรมของผู้วิจัย(ที่สะท้อนให้เห็นได้จากการอ้างอิงในเนื้อหา ) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ผู้บรรยายทุกคนจำเป็นหรือสมควรต้องมี  เพราะมิฉะนั้นแล้ว ผู้บรรยายก็จะเป็นได้แต่เพียงผู้สอน มิอาจเรียกขานได้ด้วยคำว่า “ครู”

                ท้ายที่สุดของข้อเขียนฉบับนี้ ผู้เขียนอยากจะขอย้ำว่า นอกจากการลอกเลียนวรรณกรรมจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมทางวิชาการของผู้ที่กระทำแล้ว  การลอกเลียนวรรณกรรมยังทำให้งานวิจัยด้อยค่าและขาดอัตลักษณ์ความมีตัวตนในงานของผู้วิจัยนั้นอย่างสิ้นเชิง

 

 

Comments  

 
0 #23 สมฤทัยรป.ม.รุ่น3 2013-01-03 00:38
การทบทวนวรรณกรร มเป็นการเน้นย้ำ การวิจัยด้วยตนเ องมากกว่าการคัด ลอกผู้อื่นฝึกให ้รู้จักการค้นคว ้า
Quote
 
 
0 #22 เกศรา ศรีสมบูรณ์ 2012-12-21 18:29
จากบทความที่อาจ ารย์กล่าวมา การทบทวนวรรณกรร มเป็นเรื่องที่ส ำคัญมาก แต่หนูยังมีความ สงสัยในเรื่องกา รนำวรรณกรรมมาใช ้หลายอย่าง การทบทวนวรรณกรร มคือการอ่านหนัง เรื่องของงานวิจ ัยของงานนั้นๆ ใช่หรือไม่คะ แต่การที่เราจะอ ่านวรรณกรรมแต่ล ะงานให้เข้าใจอย ่างถ่องแท้หนูว่ าต้องใช้เวลามาก และการสั่งสม เหมือนอย่างเช่น ที่อาจารย์ได้ปฏ ิบัติมา อย่างที่อาจารย์ บอกกับหนูในการเ ขีย Log ว่าต้องเขียนให้ อ่านออกมาแล้วคน อื่นเข้าใจ หรือเรียบเรียงถ ้อยคำให้เข้าใจง ่าย (หนูจะพยายามค่ะ ) :D ขอบคุณค่ะ
Quote
 
 
0 #21 จิิตติรัตน์ ปากวิเศ 2012-12-16 14:48
การทบทวนวรรณกรร ม เช่นเดียวกับการ ปรับกระบวนทัศน์ ทางด้านความคิดข องตนเอง หรือคือการเรียบ เรียงความรู้จาก ทุกอย่างที่อ่าน มาแล้วมาเป็นควา มคิดของตนเองหรื อไม่ค่ะ
Quote
 
 
0 #20 อัครเดช ตันติผล 2012-10-11 20:23
สุดยอดคับ... :-)
Quote
 
 
+1 #19 ชัชชา ฉัตรชัยโพธิ์ทอ 2012-10-11 19:42
ชอบครับ
Quote
 
 
0 #18 จตุรงค์ ภูลสนอง 2012-10-11 18:53
ขอบคุณครับได้คว ามรู้ และเห็นด้วยครับ
Quote
 
 
+2 #17 โสรยา มาฆะสวัสดิ์ 2012-10-01 22:19
อ่านแล้วเข้าใจใ นเนี้อหาในบทนี้ เพิมมากขึ้นเยอะ เลยค่ะ :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Quote
 
 
+2 #16 ศลิษา จันทร์วรรณ์ 2012-09-22 15:57
วรรณกรรม อ่านแล้วถ้ามีคว ามรู้ก็ควรนำมาป รับให้เป็นมุมมอ งของเราได้เองคะ
Quote
 
 
+2 #15 เตือนใจ พัฒนกูล 2012-08-17 19:13
อ่านแล้วทำให้เข ้าใจวรรรณกรรมยิ ่งขึ้นค่ะ
Quote
 
 
+2 #14 เตือนใจ พัฒนกูล 2012-08-16 21:42
บทความของอาจารย ์ดีมากค่ะ :D
Quote
 
 
+2 #13 เตือนใจ พัฒนกูล 2012-08-16 20:07
การทบทวนวรรณกรร มเป็นพื้นฐานของ ขั้นตอนการทำงาน วิจัย แต่ผู้ศึกษาไม่ค วรลอกเลียนแบบทั ้งหมดค่ะ ;-)
Quote
 
 
+2 #12 เตือนใจ พัฒนกูล 2012-08-16 20:02
การทบทวนวรรณกรร ม เป็นข้อมูลพื้นฐ านที่จะช่วยให้เ ราเข้าใจถึงขั้น ตอนการวิจัย และผู้ทำการวิจั ยควรมีคุณธรรมแล ะจริยธรรม โดยไม่ลอกเลียนแ บบผู้อื่นค่ะ :lol:
Quote
 
 
+1 #11 พรรัชดา วัตรสุนทร 2012-07-07 22:35
:lol: :lol: :lol:
Quote
 
 
+2 #10 พรรัชดา วัตรสุนทร 2012-07-07 22:18
:-* ผู้ที่ลอกเรียนว รรณกรรมควรมีจิต รสำนึกถึงเรื่อง ของจริยธรรมทางว ิชาการด้วย เพราะผู้ที่สร้า งหรือเขียนวรรณก รรมขึ้นมาก็ควรเ ป็นผลงานของผู้น ั้นไม่ควรลอกเรี ยนแบบ ค่ะ ;-) :eek:
Quote
 
 
+2 #9 พรรัชดา วัตรสุนทร 2012-07-07 22:14
:-* ผู้ที่ลอกเรียนว รรณกรรมควรมีจิต รสำนึกถึงเรื่อง ของจริยธรรมทางว ิชาการด้วย เพราะผู้ที่สร้า งหรือเขียนวรรณก รรมขึ้นมาก็ควรเ ป็นผลงานของผู้น ั้นไม่ควรลอกเรี ยนแบบ ค่ะ ;-)
Quote
 
 
+1 #8 พรัชดา วัตรสุนทร 2012-07-07 22:06
การลอกเรียนวรรณ กรรมถือเป็นสิงท ี่ไม่ควรทำเพราะ ผู้ที่กระทำจะขา ดในเรื่องจริยธร รมทางวิชาการ ;-)
Quote
 
 
+2 #7 พรัชดา วัตรสุนทร 2012-07-06 20:46
การลอกเรียนวรรณ กรรมไม่ดีเลยค่ะ ผู้ที่ลอกเรียนค วรมีจรยธรรมมากก ว่านี้ค่ะ
Quote
 
 
+3 #6 จรัญ 2012-07-01 12:48
:D ผมขอสนับสนุนผลง านวิจัยของอาจาร ย์ ครับ
Quote
 
 
+3 #5 ดาบตำรวจสมพงศ์ 2012-07-01 10:29
:D รู้สึกดีที่่่่ไ ด้อ่านบทความท่่ าให้เข้าใจการวิ จัยยิ่งขึ้น
Quote
 
 
+2 #4 ธิดา อยู่พงษ์พิทักษ 2012-07-01 08:16
:lol: ได้ความรู้ นำไปศึกษาต่อได้
Quote
 
 
+1 #3 Khanit pumdokmai 2012-06-30 15:50
Khanit pumdokmai
Quote
 
 
+1 #2 Khanit pumdokmai 2012-06-30 15:45
ชอบมากครับอาจาร ย์. คณิต พุ่มดอกไม้
Quote
 
 
+2 #1 Khanit pumdokmai 2012-06-30 15:44
:lol: :eek: คณิต พุ่มดอกไม้ ครับอาจารย์. ชอบมากครับผม
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh