เวลาขณะนี้
Ulti Clocks content
สถิติผู้เข้าเยี่ยม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้686
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1459
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2145
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6471
mod_vvisit_counterเดือนนี้23791
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39487
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด402866

Online (20 minutes ago): 19
IP ของคุณ : 18.204.227.250
,
วันนี้ : Oct 21, 2019

PostHeaderIconคุณประโยชน์ของการบริหารโครงการ

คุณประโยชน์ของการบริหารโครงการ

ดร.กนกรัตน์ ศรีวิจิตร์

“โครงการ” ดูจะเป็นคำสามัญที่ใครๆก็รู้จักหรือเคยได้ยินบ่อยๆ ยิ่งผู้ที่เคยทำงานด้านแผนงานมาก่อนก็จะมองว่า “โครงการ” เป็นสิ่งธรรมดาที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงาน หากไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง ไฉนเลยเราท่านทั้งหลายจะทราบว่า โครงการเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและนักปกครองจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เวลา วงจรโครงการ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องประสานให้บุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างผลสำเร็จของกิจกรรมทุกกิจกรรมหรืองานเฉพาะกิจย่อยๆ เพื่อไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

มูลเหตุของความจำเป็นในการจัดทำโครงการ สืบเนื่องจากในสถานการณ์ทางการบริหารโดยทั่วไป หน่วยงานหรือองค์การอาจมีปัญหาทางการบริหารที่สลับซับซ้อน ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือในกรณีที่งานประจำเดิมไม่อาจจะตอบสนองความต้องการใหม่ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงความจำเป็นในการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนข้อจำกัดหรือความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ในสถานการณ์ด้านการพัฒนาและการแข่งขัน มีความจำเป็นต้องเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นตรง และความถูกต้องในการบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเสนอบริการใหม่ การพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์การและพนักงาน รวมทั้งการค้นคว้า การบุกเบิก หรือการนำร่องที่สำคัญ

การบริหารโครงการจึงเป็นกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการที่แตกต่างจากงานประจำและการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบด้านเวลา และงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นอกจากการบริหารโครงการจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานขององค์การอันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและการแข่งขันที่นับวันจะทวีคูณขึ้นแล้ว  ยังมีการนำการบริหารโครงการมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและการสร้างสภาพการณ์ที่พึงปรารถนาในสังคม  เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมสุขอนามัย การบริการ และการศึกษา ฯลฯ

ผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารโครงการซึ่งหมายถึงผู้รับบริการจึงมีทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กๆ ได้แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย ไปจนถึงหน่วยงาน องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติของเรา  การบริหารโครงการจึงมิใช่ภาระงานตามหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหาร หากแต่เป็นภาระงานที่ผูกพันอยู่กับจิตสำนึกความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองเมืองไทยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ และคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารโครงการในทุกระดับ ซึ่งถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโครงการด้วยเหตุผลประการหลังก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ และบ้านเกิดเมืองนอนอย่างมิอาจคณานับ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บรรณานุกรม

ปกรณ์ ปรียากร.(2551). การบริหารโครงการ : แนวความคิดและแนวทางในการสร้าง ความสำเร็จ. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน, 2554, จาก http://www.mpa11     chonburi.com/index.php?mo=3&art=272923

มยุรี อนุมานราชธน. (2551). การบริหารโครงการ. กรุงเทพ: ดูมายเบส.

 

Comments  

 
0 #12 สมฤทัย รป.มรุ่น3 2012-12-23 10:48
นำหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดีม าใช้คู่กับหลักธ รรมาภิบาล
Quote
 
 
0 #11 จันจิรา บัวขาว รปม.4 2012-12-18 16:37
โครงการเป็นเครื ่องมือในการดำเน ินการอย่างหนึ่ง ผู้บริหารควรรู้ จักบริหารโครงกา รให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกับเป้า หมายหลักขององค์ กรเป็นสำคัญ ใช้โครงการเป็นเ ครื ่องมือในการแก้ไขปัญหา ขจัดจุดอ่อน เสริมสร้าง จุดแข็ง รวมถึงพัฒนาและส ่งเสริมทรัพยากร ที่มีอยู่ให้มีศ ักยภาพมากยิ่งขึ ้น
Quote
 
 
0 #10 อดิศร ชูฤกษ์ 2012-12-16 09:45
การบริหารโครงกา รมีประโยชน์ในกา รดำเนินการ ติดตามควบคุมการ ดำเนินงานตามโคร ง ทำให้สามารถทราบ ว่าโครงการทำถึง ระยะใด เห็นว่าทุกหน่วย งานควรให้ความสำ คัญกับการบริหาร โครงกา
Quote
 
 
+1 #9 สุวภัทร รปม.๒ 2012-10-11 13:18
เห็นด้วยค่ะ ที่บอกว่า คำว่าโครงการเป็ นเรื่องธรรมดา แต่จริงๆแล้วการ บริหารโครงการต้ องศึกษาและทำควา มเข้าใจ ในหลาย ๆเรื่อง เช่นปัจจัย วงจร และขั้นตอนต่าง ๆ จึงจะสามารถประส บความสำเร็จได้
Quote
 
 
0 #8 วสันต์ สุขโชค 2012-10-07 22:40
การบริหารโครงกา รให้มีคุณภาพ ส่วนใหญ่มาจากกา รสะสมประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าผู้ มีประสบการณ์ จะบริหารโครงการ ได้ดี
Quote
 
 
+1 #7 อัทธเมศร์ 2012-10-06 23:37
การบริหารโครงกา รที่ดี อยู่ที่การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และการปลูกจิตสำ นึกที่ดี ของผู้บริหารโคร งการ
Quote
 
 
+2 #6 นายรณกฤต สาราจันทร์ 2012-10-06 13:42
การบริหารโครงกา ร นั้น ถือว่าเป็นภาระง านในหน้าที่ของผ ู้ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการทุกภาค ส่วนไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภาย ใน และการดำเนินโคร งการจะให้ประสบผ ลสำเร็จมีประสิท ธิภาพและประสิทธ ิผล ได้นั้น ต้องดูหลายปัจจั ยด้วยกัน เช่น คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เวลา วงจรโครงการ ขั้นตอนและกระบว นการต่างๆ ในการดำเนินโครง การ ฯลฯ รวมถึงการประสาน งานเป็นหน้าที่ข องผู้บริหาร ที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์
และประการสุดท้า ยผมเห็นด้วยกับท ่านอาจารย์อย่าง ยิ่งที่ว่า "การบริหารโครงกา รจึงมิใช่ภาระงา นตามหน้าที่ของผ ู้รับผิดชอบหรือ ผู้บริหาร หากแต่เป็นภาระง านที่ผูกพันอยู่ กับจิตสำนึกความ รับผิดชอบในฐานะ พลเมืองเมืองไทย ของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องในโครงกา ร และคุณลักษณะควา มเป็นผู้นำของผู ้บริหารโครงการใ นทุกระดับซึ่งถ้ าทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องบริหารจัด การโครงการด้วยเ หตุผลประการหลัง ก็จะสามารถสร้าง คุณประโยชน์ให้แ ก่เพื่อนมนุษย์ และบ้านเกิดเมือ งนอนอย่างมิอาจค ณานับ"
ขอบคุณครับ นายรณกฤต สาราจันทร์ รปม.2
เลขที่ 549316503
Quote
 
 
+2 #5 อนุศิษฏ์ รป.ม.2 จอมฯ 2012-10-05 14:37
การบริหารโครงกา รหากจะบรรลุตามว ัตถุประสงค์นั้น มิใช่ภาระงานตาม หน้าที่ของผู้รั บผิดชอบหรือผู้บ ริหารหรือผู้ปฏิ บัติงานแต่เพียง อย่างเดียว หากแต่ต้องคำนึง ถึงความผูกพันอย ู่กับจิตสำนึกคว ามรับผิดชอบของท ุกคนที่มีส่วนเก ี่ยวข้องในโครงก ารทั้งเจ้าหน้าท ี่ผู้ให้บริการแ ละพลเมืองผู้รับ บริการ ต้องมีความร่วมม ือประสานสัมพันธ ์จนนำไปสู่ผลลัพ ธ์ตามที่กำหนดไว ้ ขอบคุณครับ อนุศิษฏ์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ รป.ม.2
Quote
 
 
+2 #4 เอกริน ลัทธศักย์ศิริ 2012-10-04 22:31
เอกริน ลัทธศักย์ศิริ รป.ม. 2

อาจารย์ครับ ผมเห็นด้วยอย่าง ยิ่งกับประโยคที ่ว่า "...การบริหารโครงกา รจึงมิใช่ภาระงา นตามหน้าที่ของผ ู้รับผิดชอบหรือ ผู้บริหาร หากแต่เป็นภาระง านที่ผูกพันอยู่ กับจิตสำนึกความ รับผิดชอบในฐานะ พลเมืองเมืองไทย ของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องในโครงกา ร และคุณลักษณะควา มเป็นผู้นำของผู ้บริหารโครงการใ นทุกระดับ ซึ่งถ้าทุกฝ่ายท ี่เกี่ยวข้องบริ หารจัดการโครงกา รด้วยเหตุผลประก ารหลังก็จะสามาร ถสร้างคุณประโยช น์ให้แก่เพื่อนม นุษย์ และบ้านเกิดเมือ งนอนอย่างมิอาจค ณานับ..."

อนุญาตจดจำและนำ ไปใช้ให้เกิดประ โยชน์ในชีวิตประ จำวันและหน้าที่ การงานครับ ขอบพระคุณครับ
Quote
 
 
+2 #3 รจรี แก่นจันทร์ 2012-10-04 22:07
ทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้องกับการดำเน ินโครงการต้องมี ความร่วมมืิอกัน ช่วยเหลือกัน ไม่โยนงานให้คนใ ดคนหนึ่ง โครงการก็จะออกม าดี และตรงตามวัตถุป ระสงค์
รจรี แก่นจันทร์ รปม2
Quote
 
 
+1 #2 นายชริน 2012-09-22 15:57
:lol: การบริหารโครงกา รเป็นการดำเนินง านที่รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ และผู้ที่จะดำเน ินงานต้องเป็นบุ คคลที่มีความตั้ งใจ มีความจริงใจในก ารทำงาน
(นายชริน เซ่งลอยเลื่อน รปม รุ่นที่ 2)
Quote
 
 
+2 #1 จุรีรัตน์ รปม.2 2012-09-22 15:54
การบริหารโครงกา รเป็นภาระงานที่ ผูกพันธ์กับจิตส ำนึก....
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh